บี แคร์ ร้านยา

620 - 620/1 หมู่ 4 ถ. แจ้งสนิท 

ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน 

จ.อุบลราชธานี 34150 

โทร 045-423588 (โทรสอบถามในเวลา 

09.30 น. - 19.30 น. ยกเว้นวันอังคาร )

099-0375395 ( โทรสอบถามได้ทุกวันในเวลา - everyday 09.00 น. - 20.00 น. )

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

/

TIPS FOR FIRST TIME MENSTRUAL CUP USE

Relax and take your time:

Choose alone time when you can focus without distractions or interruptions. Perhaps after a warm bath when you are relaxed. If you are too nervous, the vaginal muscles will tighten, making it uncomfortable, if not impossible, for successful insertion.

 

Get Acquainted with yourself: 

It is always a good idea to know your own body. Take some time to locate the vaginal opening and even insert a finger to locate your cervix. It feels exactly like the tip of your nose. Knowing where your cervix is will help you to position the cup properly and not insert it too high.

Practice during your period:

The vagina is more flexible and the blood works as a lubricant. OR 

Take a "dry run" before your period:

You might be more comfortable practicing before your period if you feel squeamish about touching blood. In this case, use water as a lubricant.

Try different folds that accentuate the insertion poin:

Most women use the typical C-fold. However, there are many ways to fold a Lunette. The                     will show you nine different folds.

Proper insertion direction: 

Be aware that the direction of insertion needs to be aimed towards the small of your back -- not straight up.

 

Be patient: 

Know that it may take several times before you are successful. If you begin without the expectation of perfect insertion, you are more likely to be relaxed and pleasantly surprised when success happens.

Assess the stem:

Once inserted, you will need to decide whether or not to keep the stem. If it protrudes, it will be uncomfortable. In this case, you likely won't need the stem and can trim it off. However, if not, you may need it to assist with removal.

TIPS FOR FIRST TIME MENSTRUAL CUP REMOVAL

Again - RELAX: Just as with insertion. Take your time!

Do NOT pull on the stem: The stem is used to gain access the bottom of the cup. If you pull on the stem, it will hurt! It will also create a mess since the cup won't be supported or controlled when it exits.

Squeeze bottom to release suction: This is the key - the bottom of the cup has ridges for gripping. Grip the bottom and tweek the cup to the side. The idea is to pull an edge away from the vaginal wall to release suction. You will hear it when this happens.

 

Rock gently: Once suction releases, gently rock the cup from side to side as you pull it out. This technique might not be necessary, but helps with removal if the cup is feeling stubborn to come out.

 

MENSTRUAL CUP PRODUCTS